Przeczytaj

Pożyteczne doświadczenia

Zamieszczone poniżej pożyteczne doświadczenia to opisy doświadczeń Asystentek i Asystentów międzykulturowych oraz romskich, nauczycielek a także dyrekcji szkół. 

Zawierają one:

  • przykłady i opisy dobrych praktyk związanych z działaniem Asystentek i Asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach,
  • zachęty i inspiracje do nawiązania lub ulepszenia wzajemnej współpracy,
  • opisy zmagań, prób (i błędów) w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że pozwolą one społecznościom szkolnym – organom prowadzącym, kadrze szkół a także samym Asystentekom i Asystentom międzykulturowym oraz romskim:

  • podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące współpracy z Asystentkami i Asystentami międzykulturowymi oraz romskimi,
  • lepiej zrozumieć wybrane aspekty pracy Asystentek i Asystentów międzykulturowych oraz romskich a także różne czynniki, które są ważne przy zatrudnianiu i współpracy z z Asystentkami i Asystentami,
  • dostrzegać i doceniać korzyści wynikające z zatrudniania Asystentek i Asystentów międzykulturowych oraz romskich,
  • budować pozytywne nastawienie do zatrudniania Asystentek i Asystentów międzykulturowych oraz romskcih w szkołach.

W jaki sposób obecność  asystentki międzykulturowej w szkole wpływa na dzieci z doświadczeniem migracji? (2021)
Autorka: Swietłana Konwerska, asystentka międzykulturowa (pomoc nauczyciela) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie

Jak obecność asystentki międzykulturowej w szkole pomaga we współpracy z rodzicami? (2020) 
Autorka: Solomiia Melnyk, asystentka międzykulturowa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie

 

Współpraca wychowawcy klasy z koordynatorką do spraw uczniów i uczennic z doświadczeniami migracyjnymi (2021)
Autorka: Elżbieta Jankowska-Pietras, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 76 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku   

Jak pozyskać środki od organu prowadzącego na zatrudnienie asystenta międzykulturowego? Jakie korzyści daje obecność asystenta międzykulturowego w szkole? (2020)  
Autorka: Elżbieta Mieszkowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej

Jak rozwijać współpracę z asystentkami i asystentami międzykulturowymi? (2020)
Autorka: Barbara Bombińska, nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego oraz koordynatorka współpracy z asystentkami i asystentami międzykulturowymi w Szkole Podstawowej nr 158 w Krakowie

Jak współpracować z nauczycielką i rodzicami? (2020)
Autorka: Larysa Vychivska, nauczycielka nauczania początkowego, asystentka międzykulturowa m.in. w oddziale przygotowawczym w Szkole Podstawowej nr 221 w Warszawie

Superwizja jako narzędzie wspierania pracy asystentek i asystentów międzykulturowych. (2020)
Autorka: Larysa Vychivska, nauczycielka nauczania początkowego, asystentka międzykulturowa m.in. w oddziale przygotowawczym w Szkole Podstawowej nr 221 w Warszawie

Jak współpracować ze społecznością szkolną? (2020) Autorka: Mariia Struhanets, asystentka międzykulturowa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

W jaki sposób Asystentki i Asystenci edukacji romskiej wspierają całą społeczność szkolną? (2021) Autorka: Karolina Kwiatkowska,działaczka romska, Asystentka edukacji romskiej w szkołach w Radomiu

Doświadczenia i refleksje pomocy nauczyciela w warszawskim gimnazjum.
Zaira Barkinhoeva
, asystentka międzykulturowa w Gimnazjum nr 141 w Warszawie
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), seria Maieutike” nr 5/2012

Pomoc nauczyciela – szczególna forma wsparcia udzielana szkołom przez organ prowadzący, przykład warszawskiego Targówka – na podstawie rozmowy z Katarzyną Majdurą – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie
N. Klorek, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), seria Maieutike” nr 4/2012: 

Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewa.
Bogumiła Lachowicz
,  dyrektorka Zespołu Szkół w Coniewie
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), seria Maieutike” nr 8/2010

 

Książki i broszury

Dotyczące pracy asystentek i asystentów międzykulturowych:

Artykuły, analizy, teksty specjalistyczne

Dotyczące edukacji dzieci romskich:

Badania i raporty

Dotyczące edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:

Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji
A. Bulandra, J. Kościółek, U. Majcher-Legawiec, M. Pamuła-Behrens, M. Szymańska, Obserwatorium WIelokulturowości i Migracji, Kraków 2019

Kształcenie dzieci nowo przybyłych i uchodźczych w Berlinie. Praktyki i wyzwania – raport z badań. 
Opracowanie zbiorowe, Berliński Instytut Badań Empirycznych nad Integracją i Migracją (BIM), Uniwersytet Humboldtów w Berlinie w ramach klastra badawczo-interwencyjnego, 2017. Tłumaczenie raportu na język polski i opracowanie graficzne: Fundacja na rzecz Różnorodnosci Społecznej we współpracy z Kreisau-Initiative e. V., 2018

Od słów do czynów. Raport z badania dotyczącego sytuacji konfliktowych w szkołach przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji.
J. Świerszcz, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), 2015

Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce.
K. Kubin, E. Pogorzała, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), 2014

Równe traktowanie po omacku. Raport z badania dotyczącego zjawiska wykluczenia dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce oraz podejmowanych działań zmierzających do ich integracji.
K. Kubin, J. Świerszcz, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), 2014

Dotyczące edukacji dzieci romskich:

Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne.
red. M. Kołaczek, J. Talewicz-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2011

 

Apele i listy otwarte

Apel do MEN, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty i organów prowadzących opracowany przez Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.  W liście przedstawione są:

  • Korzyści związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich,

  • Wyzwania, trudności i potrzeby związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich,

  • Wnioski i rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły.

PL: Apel o aktywne włączenie się Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły w upowszechnianie zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji romskiej (2020)

RU: Обращение с просьбой об активном участии Министерства народного просвещения, Воеводских отделов образования, а также руководящих органов, в ведении которых находятся школы, в продвижении трудоустройства лиц, выполняющих функции помощников и помощниц учителя (ассистенток и ассистентов по межкультурной коммуникации), а также ассистенток и ассистентов рома в образовательных учреждениях (2020)

UKR: Звернення про активне залучення Міністерства національної освіти, Воєводських кураторів освіти та відповідальних органів за школи у поширенні працевлаштування осіб, що виконують допоміжну роль вчителям (міжкультурних асистенток і асистентів) та асистенток і асистентів ромської освіти (2020)