Dla instytucji

Instytucje odpowiedzialne za system edukacji formalnej w Polsce pełnią kluczową rolę we wspieraniu edukacji oraz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji oraz romskich. Współdziałanie instytucji wszystkich szczebli, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty oraz organów prowadzących jest niezbędne dla realizacji tego celu.

Możliwość zatrudniania w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, jaką dają obowiązujące w Polsce przepisy, niesie ze sobą wiele praktycznych i potencjalnych korzyści. Jest to jednocześnie rozwiązanie unikalne w skali międzynarodowej, które mogłoby stanowić dobrą praktykę i wzór dla innych krajów.

List otwarty do MEN, Województkich Kuratoriów Oświaty i organów prowadzących

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Listu otwartego, w którym przedstawiamy:

  • Korzyści związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich,
  • Wyzwania, trudności i potrzeby związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek
    i asystentów międzykulturowych oraz romskich,
  • Wnioski i rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły.

PL: Apel o aktywne włączenie się Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły w upowszechnianie zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji romskiej (2020)

ENG: Appeal for an active involvement of the Ministry of National Education, Voivodeship Education Superintendents, and school authorities in promoting the employment of teachers’ aides (cross-cultural assisntants) and Roma teaching assistants  (2020)

RU: Обращение с просьбой об активном участии Министерства народного просвещения, Воеводских отделов образования, а также руководящих органов, в ведении которых находятся школы, в продвижении трудоустройства лиц, выполняющих функции помощников и помощниц учителя (ассистенток и ассистентов по межкультурной коммуникации), а также ассистенток и ассистентов рома в образовательных учреждениях (2020)

UKR: Звернення про активне залучення Міністерства національної освіти, Воєводських кураторів освіти та відповідальних органів за школи у поширенні працевлаштування осіб, що виконують допоміжну роль вчителям (міжкультурних асистенток і асистентів) та асистенток і асистентів ромської освіти (2020)

 

Portal edukacyjny „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”

Portal edukacyjny „Misja asystent” zawiera m.in.  materiały edukacyjne dla Asystentek i Asystentów edukacji romskiej. Portal jest częścią  projektu pn. „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”, realizowanego przez Fundację W Stronę Dialogu, którego celem jest  wsparcie szkoleniowo-doradcze i edukacyjne Asystentek i Asystentów edukacji romskiej z całej Polski.